บริการของเรา

บี วัน มีบริการ อันได้แก่ ด้านจดทะเบียนต่างๆ ด้านบัญชีภาษีอากร ด้านการประสานงานเสมือนเราเป็นเลขานุการของผู้ประกอบการ
ด้านวางระบบบริหารจัดการและการควบคุมภายใน บี วันฯ เน้นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดทำบัญชีเป็นระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์
รวมถึงด้านบริการออกแบบ ทำเว็บไซต์ ทุกธุรกิจ จดโดเมน เพื่อรองรับการทำทางการโฆษณา การตลาดทางออนไลน์

บริการงานบัญชีครบวงจร

บริการจดทะเบียน