จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)

- จองชื่อนิติบุคล บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า(ในนามบุคคลธรรมดา), บุคคลธรรมดา,
- บริการจดทะเบียนการค้า อิเล็กโทรนิกส์ (DBD registered)
- บริการแจ้งจดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง อาทิเช่น เพิ่ม-ลดทุน แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ย้ายสถานประกอบการ กรรมการเข้าใหม่-ลาออก อำนาจกรรมการ เพิ่มสาขา, ลดสาขา  ตราประทับใหม่ เปลี่ยนชื่อนิติบุคคลใหม่ ฯลฯ
- บริการจดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี
- บริการจดทะเบียนผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
- บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ ต่อกรมสรรพกร
- บริการขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่าง ๆ
- บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ