จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แจ้งย้ายสถานประกอบการ, เพิ่ม-ลดสาขา