จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานฯ และต่อใบอนุญาต